simbulu de S'ARGIDDA
S'ARGIDDA
di Fausto Caboni
versione italiana deutsche fassung english version version española version française versioni sarda
asienda agricula biologica
manixu de spetzias, lori, cardulinu, legumini, ortalitzia
bivimentus
cartografia de s'asienda
Arresumeus is maneras de si cuntatai po kini siat interessau a is produtus mius o sceti puru a connosci o a bisitai s'asienda (si naraus sceti de no mandai literas a su centru asiendali, poita no si ndi podit arriciri):
» sitiu legali: Via Dante, 65/d - 09128 Casteddu
» centru asiendali: S.S. 197, km 17,500 - 09037 Santu Ainju (SU)
» fueddatesu: 329.3718772
» jassu: www.zafferanosargidda.com
» curreu eletronigu: info@zafferanosargidda.com
missadas
nomini:
sangunau:
fueddatesu:
curreu eletronigu:
datus reservaus
Informatzionis asuba de su tratamentu de is datus personalis in arrespetu de su Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016.
Is datus frunius cumpilendi sa tauledda asuba ant a essi trataus arrespetendi sa disposta de su Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016. Po mesu de sa tauledda de asuba, s'incarrigau at a arriciri una litera eletroniga aundi at a podi biri is datus furnius a praximentu de is umperadoris ki bolint arriciri informatzionis asuba de su ki su sitiu proponni. S'incarrigau at a podi allogai sa litera eletroniga cun is datus incluius sceti in is apariçus informatigus cosa sua.
- Incarrigau de su tratamentu. Incarrigau de su tratamentu est S'Argidda di Fausto Caboni cun sitiu legali in Via Dante, 65/d - 09128 Casteddu, fueddatesu 329.3718772, curreu eletronigu info@zafferanosargidda.com, pec fausto.caboni@ingpec.eu.
- Responsabili de su tratamentu. Responsabili de su tratamentu est S'Argidda di Fausto Caboni.
- Tarea de su tratamentu. Is datus furnius ant a essi trataus sceti po podi torrai a cuntatai s'umperadori e po ndi torrai sa sceda asuba de su ki bolit sciri.
- Dura de su tratamentu. Is datus furnius ant a essi trataus sceti po su tempus ki serbit po torrai sa sceda a s'umperadori.
- Deretus de s'umperadori. S'umperadori tenit su deretu de pregontai a s'incarrigau de connosci is datus personalis suus, de lograi sa curregidura, sa burradura o sa limitatzioni, de espressai s'oponidura o s'annuddamentu de su tratamentu, in prusu tenit su deretu de intentai unu reclamu a s'autoridadi de cuntrollu asuba de su tratamentu de is datus personalis suus de parti de s'incarrigau.
- Manera de tratai is datus. Su tratamentu de is datus reservaus furnius est cuidu de s'incarrigau de su sitiu sceti e si fait in cunformidadi cun su Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016.
- Natura de su cunferimentu de is datus. Su cunferimentu de is datus est a praximentu, perou ken'e cunferimentu s'incarrigau no at a podi torrai sa sceda cun informatzionis e cuntatus. Su permissu ki serbit po tratai is datus si cunsiderat donau liberamenti crakendi su butoni "mandai".